Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 1. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania

  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami

  Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 •  
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 •  
 •  
 •  
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF

 

4.

Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową

Wniosek o płatność (poziom podstawowy i podwyższony)

Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami

 

PDF
 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 •  
5. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy XLSX
6. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) PDF
     
     
     
  Wymagana dokumentacja obowiązująca  31.12.18 - 14.05.20 r.  ZIP  
 
stopka